De schoolraad werd in 2005 opgericht om de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen te mobiliseren rond het opvoedingsproject van de school. In de raad zetelen 3 vertegenwoordigers van het personeel, 3 afgevaardigden van de ouders, 3 vertegenwoordigers van de leerlingen en 3 vertegenwoordigers van het socio-economisch milieu. De schoolraad kiest een voorzitter. De directeur is adviserend lid van de schoolraad. Hij zetelt zonder stemrecht. In het begin van het schooljaar wordt de samenstelling via Smartschool bekend gemaakt aan ouders, leerlingen en personeel.

De schoolraad overlegt en adviseert rond:

 • de bepaling van het profiel van de directeur;
 • het studieaanbod;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
 • het nascholingsbeleid;
 • het beleid betreffende pedagogische projecten;
 • het opstellen en wijzigen van het schoolreglement;
 • het vastleggen van de lijst van bijdragen die aan de ouders gevraagd worden;
 • het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan;
 • het opstellen of wijzigen van het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • elk ontwerp van beslissing betreffende de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;
 • elk ontwerp van beslissing betreffende de vaststelling van de criteria voor de aanwending van uren-leraar en punten;
 • elk ontwerp van beslissing betreffende het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school;
 • elk ontwerp van beslissing betreffende bepaalde infrastructuurwerken.

De leden van de schoolraad hebben verder recht op informatie over alle aangelegenheden die een weerslag hebben op het schoolleven.

Samenstelling schoolraad 2019-2020:

Voorzitter: 

Directeur: De heer Bart Schepens

Leden:

Geleding leerlingen: Klaas 2Aa, Seppe 2Af, Jade 2Ac, Okke 2Aa, Tim 2Aa

Geleding leraren: Mevrouw Nele Reumers, Mevrouw Sara Leinders, De heer Gert Lemmens

Geleding ouders: De heer Mario Schildermans, Mevrouw Martine Janssen, Mevrouw Anja Abels

Geleding lokale gemeenschap: Mevrouw Katja Verheyen