Een aantal teamleden krijgen taken van coördinatie en specifieke begeleiding toegewezen. Het coördinatorenteam heeft als taak het dagelijks beleid van de school uit te werken en bewaakt hierbij de Gelijke Onderwijskansen van alle leerlingen.

Pedagogisch coördinator

De pedagogische coördinator ondersteunt de vak- en werkgroepen om een variatie aan (thematische) leeractiviteiten en werkvormen voor leerlingen te organiseren om zo optimaal mogelijk de leerplandoelen van het Katholiek Secundair Onderwijs te realiseren en expliciet te werken aan de vakoverschrijdende eindtermen. Als coördinator Interne KwaliteitsZorg (IKZ) coördineert hij initiatieven om de kwaliteit van onderwijs en schoolorganisatie te bewaken en voortdurend te ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de directie en de leden van de coördinatorenteam.

GOK-coördinator (gelijke onderwijskansen)

De GOK-coördinator is verantwoordelijk voor het bieden van gelijke onderwijskansen aan alle leerlingen en in het bijzonder voor de kansarme leerlingen. De focus ligt hierbij op het taalvaardigheidsonderwijs en de schoolloopbaanbegeleiding van de leerlingen.

Mentor/stagecoördinator

De Mentor/stagecoördinator organiseert de stages en verzorgt de contacten tussen leraren, studenten en lerarenopleidingen. Daarnaast begeleidt ze beginnende leraren en interimarissen.

ICT-coördinator

De ICT-coördinator is als lid van de leerlingenadministratie en het ICT-team medeverantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen en leraren bij het digitaal verwerken van informatie en werken met diverse ICT-middelen.

Coördinatoren B-stroom

De coördinatoren van de B-stroom zijn verantwoordelijk voor de projectweken. Zowel in 1B als in BVL worden er jaarlijks 3 projectweken georganiseerd. Meer info kan u vinden op DEZE deelsite.

Leerlingenbegeleiders

De leerlingen van onze school kunnen steeds terecht bij een van onze leerlingenbegeleiders. Dit gebeurt discreet en samen zoeken we naar oplossingen. Ook de ouders kunnen een beroep doen op de leerlingenbegeleiders om informatie door te geven of om problemen te melden. Indien nodig, legt de leerlingenbegeleider contacten met externe instanties.

De klassen zijn gegroepeerd per leerjaar. Elk leerjaar wordt geleid door een verantwoordelijke leerlingenbegeleider die de klassenleraars coacht in hun begeleidingstaak en die de begeleiding van de leerlingen met problemen nauw opvolgt.
De leerlingen van de B-stroom worden apart begeleid.

De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit 4 leerlingenbegeleiders. Zij komen geregeld samen met de CLB-medewerker en de directie. Zij nemen contact op met de zorgcoördinatoren van de basisscholen en met de leerlingenbegeleiders van de bovenbouwscholen om zo te zorgen voor continuïteit in de begeleiding van de leerlingen. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de klassensamenstelling. Alle groepen en klassen worden jaarlijks zoveel mogelijk gelijkwaardig ingedeeld. De grootte van de klassen en groepen wordt bepaald aan de hand van een prioriteitenplan dat wordt opgesteld op basis van de criteria voor de aanwending van het lesurenpakket. Deze criteria worden bepaald in overleg met het LOC en de schoolraad. De leerlingenbegeleiders bewaken en coördineren de compenserende en dispenserende maatregelen die genomen worden voor leerlingen met speciale problemen zoals leerstoornissen, fysische handicap…

Onze leerlingenbegeleiders zijn:

voor de A-stroom
(schooljaar 2019-2020)
Mevrouw Carine Stans
E-mail: carine.stans@hhartbree.be
Tel.: 011 63 63 24 (privé)
voor de B-stroom (1B + BVL)
(schooljaar 2019-2020)
Mevrouw Viviane Grobben
E-mail: viviane.grobben@hhartbree.be
Tel.: 089 85 65 79 (privé)

Carine Stans
Carine Stans

Viviane Grobben
Viviane Grobben
voor de A-stroom
(schooljaar 2019-2020)
De heer Maarten Das
E-mail: maarten.das@hhartbree.be
Tel.: 089 79 15 87 (privé)

Maarten Das
Maarten Das