Van harte welkom op onze website. Onze middenschool, een school met een hart voor elk talent, is er voor alle jongeren die de basisschool verlaten. In een krachtige en eigentijdse leeromgeving ontdekken en ontplooien de 12- tot 14-jarige jongeren hun talenten via leerervaringen in de vakken van de basisvorming en het ruime keuzepakket met onze “talentenuren”. Zo kunnen ze na de 1ste graad van het secundair onderwijs gemotiveerd kiezen voor een studierichting die overeenstemt met hun interesses en mogelijkheden.

Met vriendelijke groeten
Ellen Huybrechts, directeur

Het opvoedingsproject van onze Middenschool H. Hartinstituut zegt wat we in de school willen bereiken en vanuit welke inspiratie we werken. We beogen een school te zijn met ‘EEN HART VOOR ELK TALENT’.

WAARDE(N) VOLLE OPVOEDING

Ons opvoedingsproject is gebaseerd op het christelijk waardepatroon van onze stichters, de Zusters van de Dochters van het Kruis.
Wij willen de jongeren helpen in hun groei naar volwassenheid met speciale aandacht voor de christelijke waarden:

MANIER VAN LEREN EN LEVEN OP SCHOOL

De waarden komen tot uiting in onze manier van samen leren en leven op school.

De focus van het ‘onderwijs op maat’ in onze 1ste graad van het secundair onderwijs ligt op talentontdekking en talentontwikkeling. We beogen een evenwichtige ontplooiing van de jongeren, met aandacht voor de drie competentiedomeinen:

 • kennis en inzichten die belangrijk zijn voor de persoonlijke groei en het functioneren in de samenleving;
 • vaardigheden die het leren en leven met elkaar vlot doen verlopen;
 • houdingen (attitudes) die het leren en leven voor iedereen aangenaam maken.

We zien attitudeontwikkeling als een onlosmakelijk deel van competentieontwikkeling. In onze middenschool besteden we bijzondere aandacht aan de begeleiding van de leerlingen in hun groei in 5 algemene attitudes. Deze attitudes sporen met de sleutelvaardigheden van de vakoverschrijdende eindtermen:

 • planning en werkorganisatie;
 • inzet en doorzettingsvermogen;
 • zin voor samenwerking en communicatie;
 • creativiteit;
 • kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid.

BEGELEIDING OP SCHOOL

Vanuit deze waarden begeleiden we de jongeren in de ontwikkeling van hun totale persoonlijkheid.
Elk teamlid van onze school voelt zich verantwoordelijk voor het welbevinden van de jongeren en geeft het beste van zichzelf om de jongeren op een gepaste manier te

 • sturen: om gestelde grenzen op te volgen;
 • steunen: om het positief zelfbeeld van de jongeren te verhogen;
 • stimuleren: om zelf oplossingen en hulp te zoeken bij problemen.

DOELEN VAN ONZE SCHOOL

In het kader van deze ‘waardevolle’ begeleiding, werken we in onze middenschool aan de volgende doelen:

 • opvang van alle basisschoolverlaters;
 • brede basisvorming voor alle leerlingen;
 • positieve studieoriëntering;
 • sterke begeleiding van leerlingen in leren, leven en kiezen. 

UITGANGSPUNTEN VOOR HET LEREN EN ONDERWIJZEN IN ONZE SCHOOL

We organiseren onze middenschool als een brede eerste graad. De leerlingen leren hun talenten, interesses en leerstijlen ontdekken en inschatten om zo een gefundeerde studiekeuze te maken voor een studierichting in één van de 4 onderwijsvormen in de 2de en 3de graad.

We willen dat alle leerlingen hun talenten maximaal benutten en onbelemmerd ontwikkelen opdat ze het leerplichtonderwijs succesvol kunnen afsluiten, ongeacht hun achtergrondkenmerken. In de middenschool willen we blijven werken aan gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen via het aanbod van:

 • brede algemene basisvorming enerzijds en verdieping/uitdaging anderzijds;
 • aandacht voor eigen tempo van de leerling enerzijds en voor alle leerlingen duidelijke einddoelen voor het einde van de eerste graad anderzijds.

Via activerend, vakdoorbrekend en competentieontwikkelend leren – het AVC-leren – tijdens vakgebonden en vakdoorbrekende leeractiviteiten proberen de teamleden van onze school de brede algemene basisvorming toegankelijk te maken voor alle leerlingen.